Užitečné informace

Užitečné informace: Všeobecné smluvní podmínky | Vzor smlouvy o zájezdu | Příjem poukázek SodexoPass, FlexiPass, Le Cheque Dejeuner | Konzulární ochrana | Ochrana osobních údajů

Informace k naší nabídce: Stravování | Označení kategorie hotelů

Informace před dovolenou: Pojištění pro zahraničí | Pojištění pro ČR | Prohlášení o nepojištění | Pojištění CK | Individuální doprava | Co dělat při ztrátě cestovního dokladu | Celní limity

Všeobecné smluvní podmínky

Smlouva o zájezdu

Pojištění léčebných výloh ČPP a ČP

Pojištění

Pojištěním klienta vzniká smluvní vztah mezi klientem a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. nebo České pojišťovně. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je zprostředkovatelem tohoto smluvního vztahu. Pojistné náhrady a limity jsou následující:Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Rozsah pojištění / Rozsah pojištění Oblast E* limit plnění v Kč.


Pojištění léčebných výloh celkem 3 000 000
- zdravotní péče 3 000 000
- repatriace a převoz  3 000 000
- náklady na doprovázející osobu  2 000 / den, maximálně 10 000
- ošetření zubů  7 500

Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 100 000
- trvalé následky úrazu 200 000

Pojištění zavazadel  15 000
- 1 věc max.10 000

Pojištění odpovědnosti
- za škodu na zdraví 2 500 000
- za újmu na majetku 1 000 000
- za újmu na věcech zapůjčených a převzatých  100 000
- náklady na právní zastoupení 250 000

Pojištění nevyužité dovolené 1 500/den, max. 20 000
Pojištění storna zájezdu max. 80% poplatků za storno zájezdu
- i z důvodu ztráty zaměstnání max. 15 000

Asistenční služby
- předcestovní asistence - neomezeně
- cestovní asistence - neomezeně
- poskytnutí půjčky pojištěnému max. 50 000

Pojistné: osoba/zájezd v Kč
Cena: 590 Kč/dosp.osoba/ pobyt vč.storna
390 Kč/dítě do 17,99 let/pobyt vč.storna

* Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr.
Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ČPP (PDF)

Česká pojišťovna a.s.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 3 000 000 Kč

Úrazové pojištění
- pro případ smrti v důsledku úrazu 100 000 Kč
- pro případ trvalých následků v důsledku úrazu 200 000 Kč
- doba nezbytného léčení 20 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škody
- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 2 000 000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu na věci 1 000 000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu finanční 500 000 Kč

Pojištění cestovních zavazadel 10 000 Kč (5 000 Kč jedna věc)

Pojištění storna zájezdu max. 80% poplatků za storno zájezdu
max. 15 000 Kč

Pojistné osoba/zájezd v Kč
Cena:  590 Kč/dosp.osoba/ pobyt vč.storna
390 Kč/dítě do 17,99 let/pobyt vč.storna
Cena platí pro jakoukoliv délku pobytu do max. 60 dnů.

 

Všeobecné obchodní podmínky pojištění ČP (PDF)

Smluvní ujednání cestovního pojištění TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) (PDF)

 

Pojištění léčebných výloh pro Českou republiku

Pojištění

Pojištěním klienta vzniká smluvní vztah mezi klientem a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s.

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je zprostředkovatelem tohoto smluvního vztahu. Pojistné náhrady a limity jsou následující:

 

 

Druh pojištění Limit pojistného plnění v Kč Balíček - Pojistné na osobu a max. 7 dní v Kč
oblast ČR oblast ČR
úrazové pojištění      -   smrt následkem úrazu 100 000 210
trvalé následky úřazu 200 000
odpovědnost za škodu   - újma na zdraví nebo při usmrcení 1 500 000
újma na majetku 300 000
pojištění storna (zájezd) 80% vyúčtovanýc storno poplatků
max. 10 000 Kč

 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ČPP (PDF)

Prohlášení o nepojištění

Pojištění cestovní kanceláře

Pojištění cestovní kanceláře

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je řádně pojištěna proti úpadku cestovní kanceláře a to ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Toto pojištění máme uzavřeno na dobu neurčitou u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Současně s přihláškou na zájezd (cestovní smlouvou) od nás každý klient obdrží doklad o uzavření pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. Tento doklad osvědčuje, že společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. Pojistné krytí je zajišťováno 24 hodin denně. Nezapomeňte se seznámit s podmínkami pojištění, jakož i se Všeobecnými podmínkami pro účast na akcích KOVOTOUR PLUS s.r.o., které jsou pro Vás i pro nás závazné.

Pojištění odpovědnosti

KOVOTOUR PLUS s.r.o. je pojištěna a vy můžete v klidu odpočívat. Vědoma si své odpovědnosti zajistila a zaplatila cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. pojištění obecné odpovědnosti cestovní kanceláře u České pojišťovny, a.s. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je pojištěna odpovědností pořadatele zájezdu za nehody, úrazy či krádeže, jež Vás mohou na dovolené potkat. Veškeré informace ve věci tohoto pojištění naleznete na www.kovotour.cz nebo na adrese www.ceskapojistovna.cz.

 

Náhled pojistné smlouvy pro rok 2019 naleznete zde

Individuální doprava

Individuální doprava

Pro řízení motorového vozidla v zahraničí doporučujeme mezinárodní řidičský průkaz. Každé vozidlo musí být vybaveno osvědčením o technické způsobilosti. Povinností vybavení vozidla je oranžová výstražná vesta. Zelená karta – mezinárodní doklad o platnosti povinného ručení na území cizího státu. Rodiny s dětmi musí mít při průjezdu Rakouskem pro všechny děti ve věku do 12 let bezpečnostní sedačku. Doporučujeme dodržovat dopravní předpisy. Více informací na www.kovotour.cz. Při vlastní dopravě začíná zájezd o den později a končí o den dříve než jsou termíny u autobusové dopravy (termíny uvedené v cenových tabulkách). Po příjezdu do ubytovacího zařízení se můžete ubytovat sami na základě ubytovacího poukazu, bez asistence delegáta.

Co dělat při ztrátě cestovního dokladu?

  • Občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR).

  • V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „kontaktní český úřad“. Spojení na zastupitelské úřady v zemích, do nichž se cestuje, doporučuje MZV si zajistit ještě před vycestováním z ČR a považuje za účelné je vždy mít při sobě. Možnosti pomoci ze strany zastupitelských úřadů a Ministerstva zahraničních věcí ČR jsou uvedeny v záložce „Konzulární služba“. Je možné se též obrátit na Operační a informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR tel. +420 224 182 425.

  • V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

  • Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky. Za účelem vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) musí občan České republiky: - předložit 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí ZÚ ČR) a - čitelně a úplně vyplnit originální formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdrží na ZÚ ČR.

  • Dále je občan povinen předložit doklad totožnosti, není-li z něho zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství ČR. Totožnost pro účely vystavení cestovního průkazu může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.

  • Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.

  • Pokud v zemi, v níž se občan ČR nachází, není zřízen český zastupitelský úřad, může se občan ČR obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU. Ten může být vydán pro jedinou cestu do České republiky či do státu, v němž má občan trvalé bydliště, nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení.

Stravování

Stravování

KOVOTOUR PLUS s.r.o. pro Vás přichystala širokou nabídku ubytování s vlastní stravou, snídaní, polopenzí, light all inclusive i all inclusive. U stravy formou polopenze (snídaně, večeře) je nutno počítat s tím, že v ceně večeří nejsou zahrnuty nápoje (pokud není určeno jinak) a tyto je pak možno zakoupit přímo na místě u obsluhy. Úroveň podávání stravy formou all inclusive odpovídá zvyklostem a kategorii hotelu. Jeho rozsah je dán pravidly hotelu a popis naleznete u každé ubytovací kapacity s touto službou. Časový rozsah této služby závisí na každém z ubytovacích zařízení. V ceně all inclusive je zahrnuto nejen stravování a pitný režim po celou dobu Vašeho pobytu, ale také další služby, které jednotlivá ubytovací střediska nabízejí. Rozsah stravování ALL INCLUSIVE, LIGHT ALL INCLUSIVE A ULTRA ALL INCLUSIVE je vždy popsán u příslušného hotelu.

Označení kategorie hotelů

Kategorie hotelů

Symbol, kterým vyjadřujeme náš názor na kategorii ubytování a kvalitu poskytovaných služeb. Počtem lodiček jsme vyjádřili celkový dojem z jednotlivých zařízení, přičemž při našem hodnocení bereme v úvahu následující kritéria: kvalita ubytování a pestrost služeb, celková poloha, bohatost stravy, doplňkové služby. V ubytovacích zařízeních hotelového typu (pavilón, vilka, dependance, bungalov) při kategorizaci bereme v úvahu také služby centrálních budov a rekreačního areálu jako celku. Upozorňujeme, že toto naše hodnocení nemusí vždy odpovídat oficiální kategorii používané v zahraničí. Jedna lodička – takto označené kapacity jsou jednoduché a standardního typu. Se stoupajícím počtem (max. 5) lodiček uvedených u jednotlivých kapacit stoupá úroveň poskytovaných služeb.

Konzulární ochrana občanů ČR

Dokument KONZULÁRNÍ OCHRANA OBČANŮ ČR

Celní limity

Pro lepší informovanost při dovozu jednotlivých dárku či suvenýrů ze zahraničí jsme pro Vás připravili dokument s celnimí limity. Více informací naleznete zde.

Parkování na letišti

Vážení klienti,
připravili jsme pro Vás speciální nabídku parkování na letištích v Praze, Brně a Ostravě. Parkování je možné si pohodlně a bez starostí objednat již při nákupu zájezdu (či doobjednat nejpozději 3 pracovní dny před začátkem zájezdu), veškeré potřebné formality vyřídíme za Vás.

 

Při objednání zájezdu na některé z našich poboček či u provizních prodejců stačí na cestovní smlouvu vyznačit „Parkování na letišti“, při objednávce zájezdu přes naše webové stránky www.kovotour.cz se Vám automaticky přednabídne položka „Parkování“, stačí ji jednoduše zakliknout a cena zájezdu se navýší o poplatek za parkování podle délky trvání Vašeho zájezdu. Po tomto objednaní a uhrazení celé částky zájezdu včetně parkování Vám spolu s odbavením zájezdu zašleme parkovací voucher. Tímto dokumentem se prokážete obsluze na jednotlivých parkovištích a můžete si své vozidlo bezpečně zaparkovat v těsné blízkosti letištních hal.

 

Parkování na letišti Praha

 

Letiště Václava Havla Praha – odkaz na www.goparking.cz
Letiště Brno-Tuřany – odkaz na www.airport-brno.cz
Letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov – odkaz na www.airport-ostrava.cz

 

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. není poskytovatelem výše uvedených služeb.

Chcete dostávat novinky?